– Et paradoks at vi godtar dagens situasjon

Det råder bred politisk enighet om at regelverket rundt familiebarnehage må strammes inn. Regjeringen understreker at det allerede stilles vesentlige krav til enhetene, men lover en offensiv satsning på barnehagesektoren i 2015.
Torsdag, 19 mars, 2015 - 22:02


Økonomisk utnyttelse av systemet, slapt tilsyn og mangel på pedagogiske veiledere har vært noe av kritikken rettet mot familiebarnehagene.

Sistnevnte har grobunn i mangel på barnehagelærere, en situasjon som førte til at familiebarnehagene kan søke dispensasjon fra utdanningskravene til styrer- og pedagogstillingene.

Dispensasjonsloven har vært mye omdiskutert og partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mener den utstrakte bruken av fritaket er lite tilfredsstillende.

– Samtlige partier er enige om at dette er et stort problem. Da er det et paradoks at vi godtar situasjonen slik den er i familiebarnehagene, sier Moxnes.

Han mener kvaliteten i familiebarnehagene er avhengig av at de har faglig kompetente ansatte.

Les også: Møtte barnehagen med vantro

– Utvikling av sosial kompetanse, språk, fantasi og kreativitet er det viktigste i barnehagen. Et godt tilbud til barna avhenger av at de har nok faglig kompetente ansatte. Jeg har vanskelig for å se at de kan gi barna et fullverdig pedagogisk tilbud gitt dagens krav, sier han.

Tjener millioner

Journalen har i sine undersøkelser funnet ut at noen eiere av flere familiebarnehager har millionintekt, men har ikke grunnlag for å si om inntekten skyldes kun driften av barnehagene.

Moxnes er svært negative til at private aktører kan ende opp med millioninntekt basert på offentlige midler, og frykter at ressursene ikke går til barna. Han tror Oslo kommune kunne ha luket vekk useriøse aktører ved å bygge ut flere kommunale barnehager.

Lovverket må strammes oppRigmor Aasrud mener noe må gjøres med lovverket, og påpeker at kvaliteten i barnehagene får politisk oppmerksomhet. Foto: Karine Lindholm Liland

– Det er trist og provoserende at eiere av familiebarnehager kan kutte så hardt i tilbudet til barna og i de ansattes lønn og pensjon, og samtidig putte solide utbytter i egen lomme. Rødts syn er at det offentlige tilskuddet og foreldrebetalinga uavkortet skal komme barna til gode, og derfor trengs det et utbytteforbud i barnehagesektoren, sier Moxnes.

Han mener løsningen ligger i å innføre samme utbytteregler for barnehager som de som gjelder for private skoler, som ikke kan ta ut utbytte fordi pengene skal gå til undervisning.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi følger et helt annet prinsipp når det gjelder barnehagebarn. Nå forsvinner i stedet store summer fra fellesskapet ut i privat utbytte, sier han.

Mange sliter økonomisk

Men ikke alle politikerne er like kritiske til tilbudet. Live Husan i Krf mener familiebarnehagene spiller en viktig rolle for mangfoldet i barnehagetilbudene og tror mange foreldre kan oppleve familiebarnehagene som en roligere start på barnehagelivet.

Husa mener det er viktig å tilrettelegge for at kommuner og private aktører skal kunne drive gode familiebarnehager og understeker at små barnehager ofte sliter økonomisk.

– Mange av de minste private barnehagene opplever at de får lite og uforutsigbar offentlig støtte og må legge ned driften, mens andre private aktører mottar veldig mye mer støtte. De tjener til og med på driften og kan ta utbytte, sier Husan.

På høy tid med innstramminger

Debatten engasjerer også Venstre, som mener at det er på høy tid å øke fokuset på kvaliteten i familiebarnehagene. De vil blant annet likestille offentlige og private barnehager både når det gjelder faglige krav og offentlig finansiering.

Variert tilbudCamilla Hille mener det er viktig med et variert barnehagetilbud. Foto: flickr.com 

– Tilbudet i familiebarnehagene bør reguleres strengere. Barna oppholder seg i barnehager i perioder av livet der hjernen er mest mottakelig for påvirkning. Innholdet i barnehagen er derfor svært viktig, sier Camilla Hille i Venstre.

Hun understreker at familiebarnehagene også bidrar til et variert tilbud for barna og at de har spilt en viktig rolle for å kunne tilby alle barn over ett år barnehageplass.

Politisk uenighet om økonomisk satsing

Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet sitter i familiekomiteen på Stortinget. Hun mener at familiebarnehagene kan være et godt tilbud for de minste barna dersom bemanningen er god, men vektlegger at lovverket rundt dispensasjonen fra pedagogiske veiledere bør strammes opp og mener i praksis at mye står og faller på kommunen.

 – Skal man forbedre tilbudet er det først og fremst kommunene som må følge opp. På sikt må det vedtas bemanningsnormer, men det vil være utfordrende å få nok kvalifisert arbeidskraft, sier hun.

Stortingsrepresentanten mener også det er behov for gjennomgang av finansieringen av familiebarnehagen og påpeker at kvalitet i barnehagene får vesentlig oppmerksomhet blant partiene, men legger til:

– Det er store forskjeller på hvor mye penger det satses på barnehagene i statsbudsjettet.

Les også: Tilbudet er uverdig for vårt samfunn

Kan innføre sikkerhetsventil

Lovverk rundt familiebarnehagene har også vært kritisert for å åpne opp for lite tilsyn med enhetene. Kunnskapsdepartementet som står ansvarlig for lovgivingen, mener ikke at familiebarnehagene lider spesielt under manglende tilsyn.

– 69 prosent av familiebarnehagene har hatt tilsyn de siste tolv månedene i en eller annen form. Dette viser at kommunene som barnehagemyndighet fører tilsyn med familiebarnehager i tilnærmet like stor grad som de føres tilsyn med ordinære barnehager, sier kommunikasjonsrådgiver Ajfer Husejin i KD.

Hun legger likevel til at det nå i regjeringens politiske plattform foreslås at Fylkesmannen, som et uavhengig organ, også skal kunne føre tilsyn i barnehagene.

– Dersom lovendringen blir gjennomført, vil dette kunne være en sikkerhetsventil for foreldre i de tilfellene der kommunen for eksempel ikke gjennomfører tilsyn eller ikke følger opp avvik som er avdekket gjennom tidligere tilsyn. Jeg tror dette vil  styrke tilsynets kvalitet og bidra til at alle barn i barnehagen mottar et tilbud i tråd med barnehageloven, sier Husejin,

Regjeringen satser offensivt

Kommunikasjonsrådgiveren presiserer videre at regjeringen har som mål å løfte kvaliteten i barnehagene.

– Regjeringen satser offensivt på barnehager i budsjettet for 2015, med en økning på 60 millioner kroner til blant annet kompetansetiltak for ansatte i barnehagene. Totalt i 2015 bevilges det 275 mill. kroner til kvalitetstiltak i barnehagesektoren, forklarer hun.

Emneord: