Stadig flere soner straffen sin med elektronisk fotlenke Foto: Heinz Jähnick/Wikimedia Commons

Kun 4,5 prosent bryter vilkårene for soning med fotlenke

Bruken av soning med elektronisk fotlenke har økt kraftig. Kriminalomsorgsdirektoratet presenterte nylig nye tall over hvor få som bryter vilkårene for ordningen.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 13:57

Kriminalomsorgsdirektoratet presenterte vinteren 2018 nye tall over hvor få som bryter vilkårene for soning med fotlenke.  I tiårsperioden 2008-2017 har nesten 19 000 personer sonet med fotlenke. Av disse er det bare 855 som har blitt overført til fengsel etter brudd på reglene. Dette er en andel på 4,5 prosent. Bruddene er i all hovedsak inntak av alkohol og andre rusmidler. 

– Dette regnes som en svært lav andel, sier Reidar Espedal, leder ved Oslo friomsorgskontor.   

I 2017 var prosentandelen som brøt vilkårene enda lavere. Da var andelen på 3, 9 prosent.

Høsten 2008 ble straffer med elektronisk kontroll, kjent som soning med fotlenke, etablert som en prøveordning i seks fylker. Kapasiteten tilsvarte 130 plasser. I mai 2014 ble ordningen landsdekkende med 342 plasser. Fra januar 2018 ble den samlede kapasiteten utvidet ytterligere til 500 plasser.    

Tall for straffegjennomføring med elektronisk kontroll, hele landet 2008-2017

 

(Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet) 

Prosentandelen som har brutt vilkårene for soning med fotlenke har gått ned. I 2012 brøt 5,4 % brøt vilkårene, og har gått nedover hvert år etter det. I 2017 brøt 3,9 % vilkårene for soning med fotlenke. 

Kan oppleves som mildere straff 

De fleste land både i og utenfor Europa bruker soning med fotlenke, og det blir mer og mer vanlig her i Norge. Begrunnelsen er et behov for mer soningskapasitet, og at det er et rimeligere alternativ til ordinære fengselsplasser.

I en undersøkelse fra SSB, påpekes det at muligheten til å sone hjemme med fotlenke kan oppfattes som en mildere straffeform en fengsel. 

– Mange foretrekker fotlenke framfor fengsel. Muligheten for fotlenke kan dermed tenkes å redusere straffens allmennpreventive effekt. Dette har vi ikke studert, og det er også metodisk svært vanskelig å gi gode svar på allmennpreventive effekter av tiltak, sier Kjetil Telle, en av forskerne bak undersøkelsen, til Journalen.

Totalforbud mot rusmidler

Soning med fotlenke skal regnes som straff, og de domfelte har strenge krav å forholde seg til. Man skal blant annet være i aktivitet et visst antall timer per uke, som hovedregel minimum 20 timer og maksimum 45 timer. Dette kan for eksempel være skolegang eller arbeid. Det er totalforbud mot inntak av rusmidler som ikke er lovlig foreskrevet. I tillegg blir den domfelte kontrollert ved uanmeldte besøk i hjemmet og der de er sysselsatt.  

Siste del av lengre dom kan sones med fotlenke

I 2017 var det i gjennomsnitt 328 domfelte som gjennomførte straff med elektronisk kontroll til enhver tid. Rundt 23 prosent av disse saken er domfelte som blir overført fra fengsel og gjennomfører de fire siste månedene av en lengre straff med fotlenke. Man kan kun sone med fotlenke i inntil fire måneder. Gjennomsnittsalderen for de som sonet med fotlenke i 2017 er omlag 40 år, og ingen av de domfelte var under 18 år. 

Om lag 40 prosent av de domfelte som sonet med fotlenke i 2017 var dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. De restererende var hovedsaklig dømt for økonomisk bedrageri og utroskap, veitrafikk og narkotika.

Tar hensyn til ofrene

Målgruppen for soning med fotlenke er domfelte som har blitt idømt inntil fire måneder ubetinget fengselsstraff, og de som har inntil fire måneder igjen til forventet løslatelse. Hovedregelen er at de som har blitt dømt for vold- eller seksuallovbrudd ikke får sone med fotlenke.

– Grunnen til at de som har blitt dømt for vold- eller seksuallovbrudd hovedsakelig ikke får innvilget sin søknad om elektronisk soning, er hensynet til ofrene, forteller Reidar Espedal, leder ved Oslo friomsorgskontor.