Mange er innom politiarresten før de overføres til kriminalomsorgen og ordinære fengsel. Illustrasjonsbilde av Oslo fengsel. Foto: Margrethe Miljeteig.

Norsk politiarrest krenker menneskerettighetene

Norge har lenge vært kritisert for isolasjon av personer som sitter i politiarrest eller varetekt. Likevel ser man ingen store endringer i praksisen.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 15:25

Norge har over mange år, fra flere hold, blitt kritisert for at personer blir sittende for lenge både i varetekt og i politiarresten. I kritikken er det særlig omfattende bruk av isolasjon som trekkes frem. 

I prinsippet skal innsatte i politiarrest overføres til ordinært fengsel innen to døgn, jf politiarrestforskriften § 3-1. Likevel kan fristen oversittes i alle tilfeller der overføring “av praktiske grunner ikke er mulig”. 

Venter inspeksjon fra Europarådet

I løpet av våren skal Europarådets torturovervåkningskomité (CPT) besøke Norge for å inspisere forholdene i ulike institusjoner der mennesker er utsatt for frihetsberøvelse. Journalen har i forbindelse med saken vært i kontakt med Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International. 

– CPT, Amnesty International, Advokatforeningen og den norske Helsingforskomiteen har vært tydelig i sin kritikk av den norske praksisen som vi mener har vært i strid med Torturkonvensjonen som Norge er forpliktet å følge, sier Ekeløve-Slydal.

Senest i 2016 var det en høring på Stortinget om saken der blant annet Amnesty og Advokatforeningen la frem sin kritikk av den norske praksisen.

– Politikerne på Stortinget er godt kjent med saken. Det er strengt tatt svært dårlige svar de har kommet med for å forklare hvorfor dette har forblitt et problem, sier Ekeløve-Slydal. 


Petter Eide. Foto: Stortinget

– Må forvente at regjeringen forplikter seg til konkrete tiltak

En av dem som engasjerer seg i saken er Petter Eide, stortingspolitiker for Sosialistisk venstreparti i Oslo og tidligere generalsekretær i Amnesty International. 

– Mitt inntrykk er at Norge ikke har greid å rette opp i dette, på tross av kritikk over mange år, sier han til Journalen. 

Eide sier at det vil være naturlig for han å ta opp saken på Stortinget igjen, etter at CPT har vært på besøk i løpet av våren. 

– Vi må forvente at regjeringen forplikter seg til konkrete tiltak. Spesielt punktet om “mørning” (middel som brukes for å få siktede til å avgi forklaring eller tilståelser, journ.anm.) som Amnesty er opptatt av, må gripes fatt i. Det er helt uakseptabelt at dette skjer i norsk varetekt, sier Eide. 

Etter tidligere besøk i Norge konkluderte CPTs psykiatere med at flere varetektsfengslede hadde blitt påført alvorlige psykiske lidelser som resultat av langvarig isolasjon.

Politiarrest betyr fullstendig isolasjon

Politiarrest innebærer at den som pågripes blir satt på en såkalt glattcelle. Her blir man sittende inntil en eventuell løslatelse eller overføring til et ordinært fengsel.

Oslo tingrett fastslo i glattcelle-dommen i 2014 at politiarrest innebærer fullstendig isolasjon. Videre sier dommen at fullstendig isolasjon er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), artikkel 8. EMK kan leses her. 

Vanskelig å skaffe ledige fengselsplasser

Ifølge Politidirektoratet er vanskeligheter med å skaffe ledige fengselsplasser den vanligste årsaken til de mange bruddene på todagersfristen i politiarrestforskriften § 3-1, skriver advokat Thomas Horn i en forskningsartikkel publisert på nettet.


Slik ser en glattcelle ut i Norge. Foto: Øistein Bloch Haukeland

I artikkelen stiller Horn spørsmål ved om man har rettslig grunnlag for å isolere personer i politiarrest i Norge.

Horns lange drøftelse konkluderer med at det i Norge ikke finnes rettslig grunnlag for å holde personer fullstendig isolert etter todøgnsfristen er utløpt. 

Han skriver også at “bruken av isolasjon i politiarrest er så innarbeidet i praksis at man knapt stiller spørsmål om det formelle grunnlaget for inngrepet. Dette er vel også den praktiske forklaringen på fraværet av hjemmel.”

Thomas Horn hadde ikke tid til å svare på Journalens henvendelser angående denne saken. 

Lite tilgjengelige tall

Journalen har vært i kontakt med Politidirektoratet, men har ikke lyktes i å få tak i tall som viser antall personer i politiarrest, samt antall personer som har sittet over todøgnsfristen i Norge.

Thomas Horn skriver i sin artikkel at todøgnsfristen ved sentralarresten i Oslo ble brutt 977 ganger i 2010. Journalen vet ikke hva dette tallet er i dag, verken i Oslo eller på landsbasis, men får opplyst av Kriminalomsorgens pressevakt at antall personer som sitter over todøgnsfristen i Norge har gått ned.