Ønsker mer debatt rundt Oljefondet

Lørdag holdt samfunnsøkonom Camilla Bakken Øvald foredrag om Oljefondet for en fullsatt sal på Litteraturhuset. Her oppfordret hun til mer debatt rundt risiko i finansforvaltningen.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 11:33

Under foredraget poengterte Øvald at Norge er i ferd med å gå fra å være en oljenasjon til å bli en finansnasjon. I dag utgjør den finansielle avkastningen en større andel av markedsverdien til fondet enn inntektene fra olje og gass. Ifølge økonomen krever dette at man tar mer hensyn til avveiningen mellom risiko og avkastning.

Hvor stor riskio?

Den største andelen av fondet er investert i aksjemarkedet. Øvald forklarer at dette er en investering typisk knyttet til høyere risiko sammenliknet med rentepapirer og eiendom, men som til gjengjeld har en høyere forventet avkastning.

Problemstillingen, ifølge Øvald, blir derfor bestemmelsene om hvor stor andel av fondet som skal investeres i eiendeler med høy risiko. I 2017 ble det vedtatt at aksjeandelen skulle øke til 70 prosent. Med en verdensøkonomi preget av mye usikkerhet, stiller Øvald seg kritisk til en slik beslutning. I boken Drømmefondet utdyper Øvald mer av problematikken.

– Hensynet til usikkerhet og faren for å tape penger bør veie tyngre enn ønsket om høyere avkastning.

Trenger en klar definsjon

Det er ikke nok å bare ta stilling til hvor stor risiko fondet skal være villig til å ta, man må i tillegg avgjøre hva slags risikofaktorer man skal ta hensyn til. I den forbindelse nevnte Øvald flere faktorer som er med på å påvirke risikoen til fondet.

Blant annet er klima og miljø en del av risikobildet i finansforvaltning, i tillegg er det fremdeles mye usikkerhet rundt konsekvensene av finanskrisen. Ifølge Øvald er også ulikhet en viktig risikofaktor for verdensøkonomien fremover i likhet med uro i handelspolitikken.

Økonomen mener at vi må ha en klar definisjon av hva risiko er og at dette er en viktig del av veien videre for Oljefondet. Da behøver man at flere deltar i diskusjonen på tvers av fagfelt fortalte Øvald. 

Veien videre

Avslutningsvis snakket foredragsholderen om fremtiden til verdens største statlige investeringsfond. Her ble det understreket at hun ønsker mer kunnskap og forståelse rundt hva rikdommen gjør med oss. Vi må tørre å diskutere hvordan vi investerer pengene og hvordan vi vil forvalte rikdommen som har blitt tilgjengelig. Øvald mener at Oljefondet har gitt oss en unik posisjon og mulighet til å tenke annerledes og til å tenke større.

– Akkurat nå har vi en enorm formue og vi har muligheten til å påvirke verdensøkonomien og bidra med kapital der det trengs. Den største risikoen er at vi kanskje ikke benytter oss av denne muligheten.

 

Emneord: